အေမရိကန္၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားထံမွ လက္နက္ဝယ္ယူမႈ စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ဟု အိႏၵိယအစိုးရ ေျပာ

0
349

ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး၊ စက္တင္ဘာ ၆

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ထိပ္တန္းလက္နက္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံဆိုေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ေနရာကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ရယူႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ေလ့လာသူ ဆိုဟူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ကမာၻေပၚတြင္ ျပည္ပ မွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမဟာဗ်ဴဟာကို လိုက္နာက်င့္သုံးသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ စစ္လက္နက္ အဓိကတင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္သုံး စစ္လက္နက္မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲလိုလို မနာလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ကမာၻေပၚတြင္ စစ္ လက္နက္ႏွင့္ နည္းပညာအမ်ားဆုံး တင္ပို႔သည့္တိုင္းျပည္ျဖစ္သလို အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း ထိုနယ္ပယ္တြင္ ျပည္ ပမွ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႐ုရွားႏိုင္ ငံထံမွ ဆူး-၃၀ ႏွင့္ မက္ဂ်္-၂၉ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား မွာယူခဲ့သည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေရး ပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီက သိရွိ ထားသည္။

ယိုယြင္းလာေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ျပင္ပပံ့ပိုးမႈ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္ ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက နားလည္ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ စစ္လက္နက္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုဟူက ေရး သားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္မ်ား အေရးတႀကီးမွာယူမႈက အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ အံ့ အားသင့္ေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ တစ္ခ်ိန္က ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ SAM ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ရန္ သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံထံမွ စစ္လက္နက္မ်ား ထပ္မံဝယ္ ယူမႈက အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအျပင္ ေနတိုးအဖြဲ႕ၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အက္ဖ္-၁၆ ႏွင့္ အက္ဖ္-၃၅ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား စတင္ဝယ္ယူ ခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက အက္စ္-၄၀၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆူး-၃၅ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရဲပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ ထိခိုက္မႈရွိလာမည္ဟု အ ေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလပ္ခ္ကူးပါးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပက္ထရီးေယားဒုံးခြင္းစနစ္၊ အက္ဖ္-၁၆ ႏွင့္ အက္ဖ္-၃၅ တိုက္ေလယာဥ္တို႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျပင္ သစ္ႏိုင္ငံလုပ္ ရာေဖးဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္တိုင္း ျပည္မ်ားမွ မီေရ႕ဂ်္ ၂၀၀၀ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါစစ္လက္နက္မ်ားက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ အားလုံးအတြက္ ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးေပ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ စစ္လက္နက္မ်ားက တိုင္းျပည္၏ အမ်ိဳးသားလုံ ၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားက အလုပ္မျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မဟာဗ်ဴဟာသစ္တစ္ရပ္ စတင္က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အေမ ရိကန္ႏွင့္႐ုရွားၾကား အိႏၵိယႏိုင္ငံအား ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္မီ အေမရိကန္ႏိုင္ ငံလုပ္ စစ္လက္နက္မ်ားကို အလိုရွိပါက ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ စစ္နက္လက္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ႐ုရွား ႏိုင္ငံထံမွ တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္နိမ့္လက္နက္မ်ား အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံက ဝယ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္အစီအစဥ္ စြန္႔လႊတ္သင့္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက ေအာင္ျမင္ဖြယ္မ ရွိဟု ဆိုဟူက ဆိုသည္။ ႐ုရွားႏွင့္အိႏၵိယၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ က စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထိုသို႔ကတိမေပးႏိုင္ေပ။

အိႏၵိယအစိုးရ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမဟာ ဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမရွိမွသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက လက္ နက္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအား စြန္႔ခြာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္းတြင္ အိႏၵိယ သံမဏိလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနက ႐ုရွားေက်ာက္မီးေသြးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အက္စ္-၄၀၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာ ကြယ္ေရးစနစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားဖက္ဒရယ္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပန္ ၾကားေရးအတြင္းဝန္႐ုံးက ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေသးစိတ္ကို အိႏၵိယတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အက္စ္-၄၀၀ ေလေၾကာင္းရန္ကာ ကြယ္ေရးစနစ္ ပထမအသုတ္ ေပးပို႔မႈက နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘဲ အိႏၵိယ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသင့္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

လာမည့္ ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ ဖြယ္ရွိသည့္ စစ္လက္နက္စာရင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ပိတ္ပင္ရသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ပင္ဖြယ္ရွိသည့္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာလက္နက္မ်ားမွာ အေျမာက္၊ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ ဖယ္၊ ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္၊ ဆိုနာစနစ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္၊ ခဲယမ္းလက္နက္၊ ေရဒါစခန္းမ်ား၊ ဒီဇယ္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားႏွင့္ သေဘၤာအေျချပဳ ခ႐ုဒုံးက်ည္မ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေၾက ညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာနတ္ဆင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ တာရွည္ခံေသာ စစ္လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ ရပ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးအကူအညီ ေၾကညာစဥ္အတြင္း “ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရးမစ္ရွင္” ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ ဒီ ဇိုင္းႏွင့္နည္းပညာ စြမ္းပကားမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္း ကာ ကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္က အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ မည္ဟု ရာနတ္ဆင္းက ေျပာသည္။ စစ္လက္နက္မ်ားတင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ၾကား စတင္က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းမွ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသြားမည္ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား က အဓိကကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံတန္ေၾကး ရွိ ပစၥည္းကိရိယာ နမူနာမ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၃ ဘီ လီယံကို ၾကည္းတပ္ သို႔မဟုတ္ ေလတပ္၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ ေၾကးရွိ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေရတပ္၏စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

လာ မည့္ငါးႏွစ္မွ ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေပးအပ္မည္ဟု အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ယခုအခါ ျပည္တြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရလာၿပီး ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ဟု အိႏၵိယတပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္ပကေန နည္းပညာလႊဲေပးမႈက အေရးပါလာပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံက စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

EPN
–ကိုးကား–

Bulgaria Military
Ref; Indian government will not give up Russian weapons due to US threats

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here